Kitab Injil

Mat Mrk Luk Yah
Kis
Rum 1Ko 2Ko Gal Efe Flp Kol
1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Ibr Yak
1Pt 2Pt 1Ya 2Ya 3Ya Yud
Why